#دنیا Instagram Photos & Videos

دنیا - 491.1k posts

من حاضرم کله دنیا متوقف بشه که تو فقط بخندی برام :) #من#خنده#لبخند#شادی#عشق#شاعری_جوان #شاعری #موزون #فقط #دنیا#like4likes #y #ملک #متوقف#تیکه#طراحی#عکس#شگفت_انگیز

من حاضرم کله دنیا متوقف بشه که تو فقط بخندی برام :) #من #خنده #لبخند #شادی #عشق #شاعری_جوان #شاعری #موزون #فقط #دنیا #like4likes #y #ملک #متوقف #تیکه #طراحی #عکس #شگفت_انگیز

0 0 19 seconds ago
ﻫﻴﭻ ﺁﺩﻣﻲ ﻳﮏ ﺷﺒﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻲﮐﻨﺪ،
ﻫﻴﭻ ﺁﺩﻣﻲ ﻳﮏ ﺷﺒﻪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ 
ﺑﺰﺭﮒ ﻧﻤﻲﮔﻴﺮﺩ.
ﺁﺩﻣﻲ ﮐﻪ ﻳﮏﺭﻭﺯ ﺑﻲﺧﺒﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﭼﻤﺪﺍﻥ ﻭﺭ ﻣﻲﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﻲﺭﻭﺩ،
ﺷﮏ ﻧﮑﻨﻴﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﻗﺒﻞﺗﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﻓﺘﻪﺍﺳﺖ.

ﺁﺩﻣﻲ ﮐﻪ ﻳﮏ ﺭﻭﺯ ﻓﺮﻳﺎﺩ ﻣﻲﺯﻧﺪ 
ﮐﻪ "ﺧﺴﺘﻪﺍﻡ "،
ﺷﮏ ﻧﮑﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﺕﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻨﺘﻈﺮِ ﺷﻨﻴﺪﻥِ ﻳﮏ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﻴﺪِ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺁﺩﻣﻲ ﮐﻪ ﻧﺎﻏﺎﻓﻞ ﻣﻲﺯﻧﺪ ﺯﻳﺮ ﮔﺮﻳﻪ
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﺪﺕﻫﺎ 
ﻗﺒﻞ ﻳﮏ ﺑﻐﺾِ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦﻃﺮﻑ ﻭ ﺁﻥﻃﺮﻑ ﻣﻲﺑﺮﺩﻩ است.
 ﺁﺩﻣﻲ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻲﺁﻳﺪ ﻭ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ، ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﮔﻔﺘﻦِ ﺍﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺐﻫﺎﻱ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺭﺍ 
ﻧﺨﻮﺍﺑﻴﺪﻩ ﻭ ﺭﻭﻳﺎﺑﺎﻓﻲ ﮐﺮﺩﻩﺍﺳﺖ.

ﻧﻪ ﺭﻓﺘﻦ ﺁﺩﻡﻫﺎ ﺭﺍ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﮐﻨﻴﻢ،
ﻧﻪ ﺁﻣﺪﻥﺷﺎﻥ ﺭﺍ.
ﻓﻘﻂ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺭﺍﻩ ﺩﺍﺭﺩ 
درک شان کنیم و ﺣﻖ ﺑﺪﻫﻴﻢ. .
.
.
.
.
.
.
.
.
عزیزان چون بعضی از دوستان 
لایک نمیکنند اینستا داره از پیج 
حذفشون میکنه این چند روز 
کلی از پیج کم شده پس اگه 
به پیجی علاقه دارین 
حتما لایک کنین چون اینستا 
دوستان گذری رو حذف میکنه 
با سپاس 🙏 . . .
#دوست#محبت#مهربان
#عشق#زندگی#حکمت
#خانواده#پدر#محبت
#مادر#فرزند#غم#بهار
#خواهر#برادر#یار#سیل
#احساس#زن#مرد#دکلمه
#حق#دنیا#ایران#شعر#متن

#delvazhehha_
#disign @_mozhgan_del
منو در تلگرام همراهی کنیدلینک در بیو پیج

ﻫﻴﭻ ﺁﺩﻣﻲ ﻳﮏ ﺷﺒﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻲﮐﻨﺪ،
ﻫﻴﭻ ﺁﺩﻣﻲ ﻳﮏ ﺷﺒﻪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ
ﺑﺰﺭﮒ ﻧﻤﻲﮔﻴﺮﺩ.
ﺁﺩﻣﻲ ﮐﻪ ﻳﮏﺭﻭﺯ ﺑﻲﺧﺒﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﭼﻤﺪﺍﻥ ﻭﺭ ﻣﻲﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﻲﺭﻭﺩ،
ﺷﮏ ﻧﮑﻨﻴﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﻗﺒﻞﺗﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﻓﺘﻪﺍﺳﺖ.

ﺁﺩﻣﻲ ﮐﻪ ﻳﮏ ﺭﻭﺯ ﻓﺮﻳﺎﺩ ﻣﻲﺯﻧﺪ
ﮐﻪ "ﺧﺴﺘﻪﺍﻡ "،
ﺷﮏ ﻧﮑﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﺕﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻨﺘﻈﺮِ ﺷﻨﻴﺪﻥِ ﻳﮏ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﻴﺪِ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺁﺩﻣﻲ ﮐﻪ ﻧﺎﻏﺎﻓﻞ ﻣﻲﺯﻧﺪ ﺯﻳﺮ ﮔﺮﻳﻪ
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﺪﺕﻫﺎ
ﻗﺒﻞ ﻳﮏ ﺑﻐﺾِ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦﻃﺮﻑ ﻭ ﺁﻥﻃﺮﻑ ﻣﻲﺑﺮﺩﻩ است.
ﺁﺩﻣﻲ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻲﺁﻳﺪ ﻭ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ، ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﮔﻔﺘﻦِ ﺍﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺐﻫﺎﻱ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺭﺍ
ﻧﺨﻮﺍﺑﻴﺪﻩ ﻭ ﺭﻭﻳﺎﺑﺎﻓﻲ ﮐﺮﺩﻩﺍﺳﺖ.

ﻧﻪ ﺭﻓﺘﻦ ﺁﺩﻡﻫﺎ ﺭﺍ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﮐﻨﻴﻢ،
ﻧﻪ ﺁﻣﺪﻥﺷﺎﻥ ﺭﺍ.
ﻓﻘﻂ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺭﺍﻩ ﺩﺍﺭﺩ
درک شان کنیم و ﺣﻖ ﺑﺪﻫﻴﻢ. .
.
.
.
.
.
.
.
.
عزیزان چون بعضی از دوستان
لایک نمیکنند اینستا داره از پیج
حذفشون میکنه این چند روز
کلی از پیج کم شده پس اگه
به پیجی علاقه دارین
حتما لایک کنین چون اینستا
دوستان گذری رو حذف میکنه
با سپاس 🙏 . . .
#دوست #محبت #مهربان
#عشق #زندگی #حکمت
#خانواده #پدر #محبت
#مادر #فرزند #غم #بهار
#خواهر #برادر #یار #سیل
#احساس #زن #مرد #دکلمه
#حق #دنیا #ایران #شعر #متن

#delvazhehha_
#disign @_mozhgan_del
منو در تلگرام همراهی کنیدلینک در بیو پیج

4 0 3 minutes ago
.
چطوره...
لایک و کامنت پر انرژی یادت نره⚘
دوتا پست قبلی رو از دست نده نگا کن😉
پیج رو فالوو کن..ب دوستات معرفی کن..
بهترین دنس هارو تو پیج ما ببینید..
--------------------------------------------
@tabasom_dance ☚☚☚☚
#کلیپ_های_قبلی_رو_از_دست_نده_تگ_و_فالو_یادت_نره
---------------------------------------------
#دنس #دیسلاو #دخترونه_ها #دختر #ویدا #دیس #دنیا #دنسر_های_حرفه_ایی #رپ #رپ_فارسی #رقص_ایرانی #رقص_ترکی #رقص #ماعده_هژبری #مهراب_خسته_صدا #موزیک#آهنگ #آهنگ_جدید #رقاصه #شافل_رقص #شافل#سمیرا #نیلو#ویدیوموزیک#بهنام_بانی #محسن_ابراهیم_زاده #حصین_ابلیس #یاس

.
چطوره...
لایک و کامنت پر انرژی یادت نره⚘
دوتا پست قبلی رو از دست نده نگا کن😉
پیج رو فالوو کن..ب دوستات معرفی کن..
بهترین دنس هارو تو پیج ما ببینید..
--------------------------------------------
@tabasom_dance ☚☚☚☚
#کلیپ_های_قبلی_رو_از_دست_نده_تگ_و_فالو_یادت_نره
---------------------------------------------
#دنس #دیسلاو #دخترونه_ها #دختر #ویدا #دیس #دنیا #دنسر_های_حرفه_ایی #رپ #رپ_فارسی #رقص_ایرانی #رقص_ترکی #رقص #ماعده_هژبری #مهراب_خسته_صدا #موزیک #آهنگ #آهنگ_جدید #رقاصه #شافل_رقص #شافل #سمیرا #نیلو #ویدیوموزیک #بهنام_بانی #محسن_ابراهیم_زاده #حصین_ابلیس #یاس

46 1 10 minutes ago
گاهی با ۱ قطره لیوانی لبریز میشود
گاهی با ۱ کلام قلبی آسوده میشود
گاهی با ۱ کلمه انسانی نابود میشود
گاهی با ۱ بی مهری دلی میشکند
مراقب این ۱ ها باشیم
درحالی که ناچیز اند خیلی چیزند...
#مفهومی

#عکس 
#عکس_نوشته 
#چرخ_فلک
#زیبا

#قشنگ 
#خوب_باشیم 
#دل_نوشته 
#خاص 
#جدید
#دنیا

#باحال 
#شعر 
#شاعر 
#مفهومی_زیبا

گاهی با ۱ قطره لیوانی لبریز میشود
گاهی با ۱ کلام قلبی آسوده میشود
گاهی با ۱ کلمه انسانی نابود میشود
گاهی با ۱ بی مهری دلی میشکند
مراقب این ۱ ها باشیم
درحالی که ناچیز اند خیلی چیزند...
#مفهومی

#عکس
#عکس_نوشته
#چرخ_فلک
#زیبا

#قشنگ
#خوب_باشیم
#دل_نوشته
#خاص
#جدید
#دنیا

#باحال
#شعر
#شاعر
#مفهومی_زیبا

0 0 16 minutes ago
خدایا ! 
به من زیستنی عطا کن که در لحظه‌ى مرگ بر بی‌ثمری لحظه‌ای که برای زیستن گذشته است حسرت نخورم ومردنی عطا کن که بر بیهودگیش سوگوار نباشم.

#روز#شب#دنیا #مرگ #محبت#عشق#فردا#احساس#من#تو#اسمان#خدا#فردا#پرسپولیس#ایران #تهرانسر

خدایا !
به من زیستنی عطا کن که در لحظه‌ى مرگ بر بی‌ثمری لحظه‌ای که برای زیستن گذشته است حسرت نخورم ومردنی عطا کن که بر بیهودگیش سوگوار نباشم.

#روز #شب #دنیا #مرگ #محبت #عشق #فردا #احساس #من #تو #اسمان #خدا #فردا #پرسپولیس #ایران #تهرانسر

15 1 18 minutes ago
☄
تو دنیا.. با هیچ چیز نمیشه جنگید.. با هیچ کس..
.
خوردی زمین پاشو.. لباستو بتکون.. 👌
سبک بشی؛ دوباره حرکت کن .. 💥
مثل بچه کوچیکا...
.
هنوز میخوای بخوری زمین.. گریه کنی..؟! کسی دستتو بگیره..؟
پس مرد نشدی ..!!
.
.
خدا میخواست انسان مرد بشه؛ بزرگ بشه..
.
اصلا این عظمت انسانه... این مقام انسانه...
که خودش حرکت کنه..
خورد زمین خودش وایسه..💪
.
.
والا فخری برای خدایی بودن انسان نبود.....😍
•
°
•
°
•
°
•
°
----------------------------
#حرکت #امید #انگیزه #روحیه #تلاش 
#فردای_روشن #موفقیت #موفق
#حس_خوب #زندگی_خوب
#خدا #انسان #اخرت
#خدایی_بودن_انسان
#دنیا #زمین #جنگ #جنگیدن 
#بچه #کودک #گریه #خنده #خندیدن


تو دنیا.. با هیچ چیز نمیشه جنگید.. با هیچ کس..
.
خوردی زمین پاشو.. لباستو بتکون.. 👌
سبک بشی؛ دوباره حرکت کن .. 💥
مثل بچه کوچیکا...
.
هنوز میخوای بخوری زمین.. گریه کنی..؟! کسی دستتو بگیره..؟
پس مرد نشدی ..!!
.
.
خدا میخواست انسان مرد بشه؛ بزرگ بشه..
.
اصلا این عظمت انسانه... این مقام انسانه...
که خودش حرکت کنه..
خورد زمین خودش وایسه..💪
.
.
والا فخری برای خدایی بودن انسان نبود.....😍

°

°

°

°
----------------------------
#حرکت #امید #انگیزه #روحیه #تلاش
#فردای_روشن #موفقیت #موفق
#حس_خوب #زندگی_خوب
#خدا #انسان #اخرت
#خدایی_بودن_انسان
#دنیا #زمین #جنگ #جنگیدن
#بچه #کودک #گریه #خنده #خندیدن

22 1 19 minutes ago
‌
#امام_حسین(ع):
‌
🔷🍃هرکس گره ای از مشکلات مؤمنی باز کند و مشکلش را برطرف نماید... #خداوند متعال مشکلات #دنیا و #آخرت او را اصلاح می نماید...
‌
بحار، ج۷۵، ص۱۲۲
‌
‌


#امام_حسین (ع):

🔷🍃هرکس گره ای از مشکلات مؤمنی باز کند و مشکلش را برطرف نماید... #خداوند متعال مشکلات #دنیا و #آخرت او را اصلاح می نماید...

بحار، ج۷۵، ص۱۲۲

3 0 20 minutes ago
خِیلیا خوبَن وَلی‌سلیقِه ی‌ ما‌ نیستَن!

#خفن #مافیا #دنیا #دخترونه #خاص

خِیلیا خوبَن وَلی‌سلیقِه ی‌ ما‌ نیستَن!

#خفن #مافیا #دنیا #دخترونه #خاص

3 1 20 minutes ago
۲۹ خرداد سالروز شهادت دکتر علی شریعتی 
خدایا: رحمتی کن تا ایمان، نام و نان برایم نیاورد،قوتم بخش تا نانم را، و حتی نامم را در خطر ایمان افکنم،تا از آنها باشم که پول دنیا را می گیرند و برای دین کار می کنند، نه آنها که پول دین می گیرند و برای دنیا کار می کنند.

#دکتر علی شریعتی
#آسیب شناسی
#ایمان
#دنیا
#شهرت
#انگیزه
#تفاوت ها

۲۹ خرداد سالروز شهادت دکتر علی شریعتی
خدایا: رحمتی کن تا ایمان، نام و نان برایم نیاورد،قوتم بخش تا نانم را، و حتی نامم را در خطر ایمان افکنم،تا از آنها باشم که پول دنیا را می گیرند و برای دین کار می کنند، نه آنها که پول دین می گیرند و برای دنیا کار می کنند.

#دکتر علی شریعتی
#آسیب شناسی
#ایمان
#دنیا
#شهرت
#انگیزه
#تفاوت ها

3 0 23 minutes ago
#دنیا زمین بازی پولداراست #مشتی
ما فقط به دنیا اومدیم #استادیوم خالی نباشه

#دیالوگ_طلایی  #حال_گرفته #کورد #کوانج 
#فقط_آویزان_خودت_شو  #فقط_خدا

#دنیا زمین بازی پولداراست #مشتی
ما فقط به دنیا اومدیم #استادیوم خالی نباشه

#دیالوگ_طلایی #حال_گرفته #کورد #کوانج
#فقط_آویزان_خودت_شو #فقط_خدا

7 0 32 minutes ago
‌‌یا الله☘‌
‌
جانم بگه براتان😍
نشستم #فکر_کردم‌
دیدم که چکار کنم توی این #دنیا
#کجای_گوشه_دنیا_رو_بگیرم_و_یه_تکونی_بدم_بهش..‌
‌‌
من دانشجوام🎓
برای همین میدونم #زندگی_دانشجویی یعنی چی..
‌
‌و بخاطر همین از اول توی ذهنم داشتم که هرکاری بخوام کنم باید جانب انصاف رو رعایت کنم🙂
‌
#خب_داشتم_می‌گفتم🙃‌
‌
‌نشستم فکر کردم
‌و یه #آینه گذاشتم روبروم
و یه #کلاه هم گذاشتم جلوم با یه #قلم_و_کاغذ✍‌
‌
دیدیم که منِ بزرگ‌خو اگه پس‌فردا درِ یجایی رو بزنم و بگم
من می‌‌خوام بیام اینجا #کار کنم
اونا چی می‌خوان ازم!؟🤔‌
‌#یا_حتی_ازون_مهمتر‌
‌اگه خودم بخوام برای خودم یه #کسب_و_کاری راه بندازم و #مستقل باشم و #تولید_محتوا داشته باشم به عبارتی #کارآفرینی داشته باشم و..‌
‌باید چه چیزایی بلد باشم!؟🤔‌
‌
‌شروع کردم به نوشتن..‌
دنیای امروز بدون #کامپیوتر نمیشه..
پس من برام لازمه که
#مهارت‌های_هفتگانه_کامپیوتر یا همون#ICDL رو بلد باشم..‌
‌که بیس کاره‌
‌خب بعدش اگه بخوام یخورده محتوا تولید کنم و یخورده #جذابیت ایجاد کنم، به #نرم_افزارهای_گرافیکی مثل #فتوشاپ و..
و #نرم_افزارای_ویرایش_ویدیو نیاز دارم
#آره_من_واقعا_نیاز_دارم
‌
#به_اینجا_که_رسیدم_یخورده_دغدغه_ذهنیم_بیشتر_شد‌
‌گفتم خب!‌
‌حالا من چطوری محتواهارو در اختیار بقیه قرار بدم!‌
#یعنی_من_به_یه_سایت_نیاز_دارم!‌
‌حالا چرا سایت!‌
آره..سایت یچی دیگه‌ست👌
پس باید#طراحی_سایت یاد بگیرم
‌
یه سوالی به ذهنم رسید🤔
‌
خب جانم
چرا همه رو خودت یاد بگیری!
یخورده فکر کردم و بعد گفتم:
‌خب معلومه چون تو‌ سرمایه‌ای نداری که بخوای دائما برای همه اینا پول بدی
پس #بهتره_یه_بار_یاد_بگیری_و_یه_عمر_راحت_باشی‌
‌‌حداقل چندتاشو
‌
‌#خب اینجا دیگه یخورده فکرم آزاد شد
‌گفتم
بعد طراحی سایت باید چکار کنم!‌
یه سایت طراحی کنم و بره صفحه چهارمِ گوگل!
کی می‌بینه!😟
اون موقع بود که به اهمیت #سئو پی بردم
‌
‌آره عزیزان جان
ما همه این دوره‌ها و خیلی بیشتر از اینا رو برگزار می‌کنیم
‌اگه خواستی بهم بگو❤️‌‌ ‌#ماجراها_من_و_آینه_و_کلاه‌🎓

‌‌یا الله☘‌

جانم بگه براتان😍
نشستم #فکر_کردم
دیدم که چکار کنم توی این #دنیا
#کجای_گوشه_دنیا_رو_بگیرم_و_یه_تکونی_بدم_بهش ..‌
‌‌
من دانشجوام🎓
برای همین میدونم #زندگی_دانشجویی یعنی چی..

‌و بخاطر همین از اول توی ذهنم داشتم که هرکاری بخوام کنم باید جانب انصاف رو رعایت کنم🙂

#خب_داشتم_می ‌گفتم🙃‌

‌نشستم فکر کردم
‌و یه #آینه گذاشتم روبروم
و یه #کلاه هم گذاشتم جلوم با یه #قلم_و_کاغذ ✍‌

دیدیم که منِ بزرگ‌خو اگه پس‌فردا درِ یجایی رو بزنم و بگم
من می‌‌خوام بیام اینجا #کار کنم
اونا چی می‌خوان ازم!؟🤔‌
#یا_حتی_ازون_مهمتر
‌اگه خودم بخوام برای خودم یه #کسب_و_کاری راه بندازم و #مستقل باشم و #تولید_محتوا داشته باشم به عبارتی #کارآفرینی داشته باشم و..‌
‌باید چه چیزایی بلد باشم!؟🤔‌

‌شروع کردم به نوشتن..‌
دنیای امروز بدون #کامپیوتر نمیشه..
پس من برام لازمه که
#مهارت ‌های_هفتگانه_کامپیوتر یا همون #ICDL رو بلد باشم..‌
‌که بیس کاره‌
‌خب بعدش اگه بخوام یخورده محتوا تولید کنم و یخورده #جذابیت ایجاد کنم، به #نرم_افزارهای_گرافیکی مثل #فتوشاپ و..
و #نرم_افزارای_ویرایش_ویدیو نیاز دارم
#آره_من_واقعا_نیاز_دارم

#به_اینجا_که_رسیدم_یخورده_دغدغه_ذهنیم_بیشتر_شد
‌گفتم خب!‌
‌حالا من چطوری محتواهارو در اختیار بقیه قرار بدم!‌
#یعنی_من_به_یه_سایت_نیاز_دارم !‌
‌حالا چرا سایت!‌
آره..سایت یچی دیگه‌ست👌
پس باید #طراحی_سایت یاد بگیرم

یه سوالی به ذهنم رسید🤔

خب جانم
چرا همه رو خودت یاد بگیری!
یخورده فکر کردم و بعد گفتم:
‌خب معلومه چون تو‌ سرمایه‌ای نداری که بخوای دائما برای همه اینا پول بدی
پس #بهتره_یه_بار_یاد_بگیری_و_یه_عمر_راحت_باشی
‌‌حداقل چندتاشو

#خب اینجا دیگه یخورده فکرم آزاد شد
‌گفتم
بعد طراحی سایت باید چکار کنم!‌
یه سایت طراحی کنم و بره صفحه چهارمِ گوگل!
کی می‌بینه!😟
اون موقع بود که به اهمیت #سئو پی بردم

‌آره عزیزان جان
ما همه این دوره‌ها و خیلی بیشتر از اینا رو برگزار می‌کنیم
‌اگه خواستی بهم بگو❤️‌‌ ‌ #ماجراها_من_و_آینه_و_کلاه ‌🎓

65 1 44 minutes ago
‌♨️ بر اساس حکم عقل و ارشاد قرآن و روایات، همه حجت‌های #خدا با سه نشانه و دلیل اصلی شناخته می‌شن و سید #احمدالحسن (ع) هم با همین سه نشانه ثابت کردن که یمانی موعود (ع) و وصی و فرستاده #امام_زمان (ع) هستن:
.
۱. معرفی‌نامه الهی (نص):
حجت الهی باید معرفی‌نامه‌ای از طرف خدا یا حجت‌های سابق الهی ارائه کنه تا معلوم بشه که واقعا برگزیده خداست. روایات زیادی هم داریم که تاکید کردن صاحب الامر (ع) با وصیت پیامبر (ص) شناخته می‌شه.
.
👈 سید احمد الحسن (ع) اولین و تنها کسی هستن که برای اثبات حقانیتشون به وصیت پیامبر (ص) استناد کردن. این وصیت به تصریح پیامبر (ص) نگهدارنده از گمراهیه و با اینکه توی معتبرترین کتب شیعه از جمله غیبت شیخ طوسی (ص ۳۰۰) وجود داشته، به خواست خدا از  #چشم مدعی‌های دروغین محفوظ بوده.
‌.
خود خدا و اولیائش هم به حق این صاحب وصیت شهادت میدن. هزاران نفر اهل بیت (ع) رو توی رؤیای_صادقه و یا مکاشفه دیدن که ایشون رو تایید می‌کنن.
.
۲. علم الهی:
حجت خدا لازمه به دین حقیقی خدا و راه‌های ملکوت علم کافی داشته باشه تا بتونه مردم رو از تاریکی‌های دنیا به سمت خدا #رهبری کنه؛ پس علمی داره که بقیه ندارن.
.
👈 سید یمانی (ع) توی کتاب‌های متعددشون، گره‌های فهم کتب آسمانی و روایات رو به #زیبایی باز کردن و حتی با استفاده از علوم #روز ، نشون دادن که هیچ تعارضی بین #علم و دین نیست. ایشون همچنین بارها بزرگان حوزه را به #مناظره و حتی مباهله دعوت کردن، اما جز تکفیر جوابی نشنیدن! ‌
‌.
۳. دعوت به حاکمیت خدا: 
عالم متعلق به خداست و حاکمیت خدا فقط وقتی روی زمین محقق میشه که خلیفه خدا در راس امور باشه و با علم و عصمتی که خدا بهش داده، جامعه بشری رو به سمت سعادت #دنیا و آخرت رهبری کنه ... ‌
‌.
👈 دعوت یمانی تنها دعوتیه که همه اشکال حکومت، اعم از پادشاهی و دموکراسی رو نفی می‌کنه و فقط حکومت امامِ نصب شده از جانب خدا رو قبول داره.
.
➕ با اینکه معجزه از نشانه‌های اصلی شناخت نیست، اما کرامات و معجزات زیادی هم از سید (ع) دیده شده، تا جایی که معاندین ایشون را متّهم به سحر و جادو کردن!
‌.
توضیحات بیشتر درباره ادله دعوت رو توی پست‌های بعدی می‌تونید مطالعه کنید ...
.
.
.
.
.
📣 #یمانی موعود سید #احمد_الحسن ظهور کرد
📣 #احمدالحسن_فرستاده_امام_مهدی
‌📣 #یمانی_ظهور_کرد
.
.
‌پیج موسسه وارثین ملکوت:
 @varesin13
‌.
.
.
.
.
.
.
.
#انتظار #دل #ورزش #هدف #جوان #ایرانی #دانشجو #دانشگاه #هنرمند #مصاف #رهبری #ناب #کلیپ #خواننده #مشهد #تهران

‌♨️ بر اساس حکم عقل و ارشاد قرآن و روایات، همه حجت‌های #خدا با سه نشانه و دلیل اصلی شناخته می‌شن و سید #احمدالحسن (ع) هم با همین سه نشانه ثابت کردن که یمانی موعود (ع) و وصی و فرستاده #امام_زمان (ع) هستن:
.
۱. معرفی‌نامه الهی (نص):
حجت الهی باید معرفی‌نامه‌ای از طرف خدا یا حجت‌های سابق الهی ارائه کنه تا معلوم بشه که واقعا برگزیده خداست. روایات زیادی هم داریم که تاکید کردن صاحب الامر (ع) با وصیت پیامبر (ص) شناخته می‌شه.
.
👈 سید احمد الحسن (ع) اولین و تنها کسی هستن که برای اثبات حقانیتشون به وصیت پیامبر (ص) استناد کردن. این وصیت به تصریح پیامبر (ص) نگهدارنده از گمراهیه و با اینکه توی معتبرترین کتب شیعه از جمله غیبت شیخ طوسی (ص ۳۰۰) وجود داشته، به خواست خدا از #چشم مدعی‌های دروغین محفوظ بوده.
‌.
خود خدا و اولیائش هم به حق این صاحب وصیت شهادت میدن. هزاران نفر اهل بیت (ع) رو توی رؤیای_صادقه و یا مکاشفه دیدن که ایشون رو تایید می‌کنن.
.
۲. علم الهی:
حجت خدا لازمه به دین حقیقی خدا و راه‌های ملکوت علم کافی داشته باشه تا بتونه مردم رو از تاریکی‌های دنیا به سمت خدا #رهبری کنه؛ پس علمی داره که بقیه ندارن.
.
👈 سید یمانی (ع) توی کتاب‌های متعددشون، گره‌های فهم کتب آسمانی و روایات رو به #زیبایی باز کردن و حتی با استفاده از علوم #روز ، نشون دادن که هیچ تعارضی بین #علم و دین نیست. ایشون همچنین بارها بزرگان حوزه را به #مناظره و حتی مباهله دعوت کردن، اما جز تکفیر جوابی نشنیدن! ‌
‌.
۳. دعوت به حاکمیت خدا:
عالم متعلق به خداست و حاکمیت خدا فقط وقتی روی زمین محقق میشه که خلیفه خدا در راس امور باشه و با علم و عصمتی که خدا بهش داده، جامعه بشری رو به سمت سعادت #دنیا و آخرت رهبری کنه ... ‌
‌.
👈 دعوت یمانی تنها دعوتیه که همه اشکال حکومت، اعم از پادشاهی و دموکراسی رو نفی می‌کنه و فقط حکومت امامِ نصب شده از جانب خدا رو قبول داره.
.
➕ با اینکه معجزه از نشانه‌های اصلی شناخت نیست، اما کرامات و معجزات زیادی هم از سید (ع) دیده شده، تا جایی که معاندین ایشون را متّهم به سحر و جادو کردن!
‌.
توضیحات بیشتر درباره ادله دعوت رو توی پست‌های بعدی می‌تونید مطالعه کنید ...
.
.
.
.
.
📣 #یمانی موعود سید #احمد_الحسن ظهور کرد
📣 #احمدالحسن_فرستاده_امام_مهدی
‌📣 #یمانی_ظهور_کرد
.
.
‌پیج موسسه وارثین ملکوت:
@varesin13
‌.
.
.
.
.
.
.
.
#انتظار #دل #ورزش #هدف #جوان #ایرانی #دانشجو #دانشگاه #هنرمند #مصاف #رهبری #ناب #کلیپ #خواننده #مشهد #تهران

165 0 57 minutes ago
کلیپی بسیار زیبا و تاثیرگذار از مهربونی حیوانات به همدیگه....
دیدن این فیلم حالتونو خوب میکنه
#حیوانات #مهربان #زیبایی  #فان #جوک #کیلپ #خدای جذابیت #فوتبال #ارتش سرخ #دنیا

کلیپی بسیار زیبا و تاثیرگذار از مهربونی حیوانات به همدیگه....
دیدن این فیلم حالتونو خوب میکنه
#حیوانات #مهربان #زیبایی #فان #جوک #کیلپ #خدای جذابیت #فوتبال #ارتش سرخ #دنیا

2 0 59 minutes ago
‌♨️ بر اساس حکم عقل و ارشاد قرآن و روایات، همه حجت‌های #خدا با سه نشانه و دلیل اصلی شناخته می‌شن و سید #احمدالحسن (ع) هم با همین سه نشانه ثابت کردن که یمانی موعود (ع) و وصی و فرستاده #امام_زمان (ع) هستن:
.
۱. معرفی‌نامه الهی (نص):
حجت الهی باید معرفی‌نامه‌ای از طرف خدا یا حجت‌های سابق الهی ارائه کنه تا معلوم بشه که واقعا برگزیده خداست. روایات زیادی هم داریم که تاکید کردن صاحب الامر (ع) با وصیت پیامبر (ص) شناخته می‌شه.
.
👈 سید احمد الحسن (ع) اولین و تنها کسی هستن که برای اثبات حقانیتشون به وصیت پیامبر (ص) استناد کردن. این وصیت به تصریح پیامبر (ص) نگهدارنده از گمراهیه و با اینکه توی معتبرترین کتب شیعه از جمله غیبت شیخ طوسی (ص ۳۰۰) وجود داشته، به خواست خدا از  #چشم مدعی‌های دروغین محفوظ بوده.
‌.
خود خدا و اولیائش هم به حق این صاحب وصیت شهادت میدن. هزاران نفر اهل بیت (ع) رو توی رؤیای_صادقه و یا مکاشفه دیدن که ایشون رو تایید می‌کنن.
.
۲. علم الهی:
حجت خدا لازمه به دین حقیقی خدا و راه‌های ملکوت علم کافی داشته باشه تا بتونه مردم رو از تاریکی‌های دنیا به سمت خدا #رهبری کنه؛ پس علمی داره که بقیه ندارن.
.
👈 سید یمانی (ع) توی کتاب‌های متعددشون، گره‌های فهم کتب آسمانی و روایات رو به #زیبایی باز کردن و حتی با استفاده از علوم #روز ، نشون دادن که هیچ تعارضی بین #علم و دین نیست. ایشون همچنین بارها بزرگان حوزه را به #مناظره و حتی مباهله دعوت کردن، اما جز تکفیر جوابی نشنیدن! ‌
‌.
۳. دعوت به حاکمیت خدا: 
عالم متعلق به خداست و حاکمیت خدا فقط وقتی روی زمین محقق میشه که خلیفه خدا در راس امور باشه و با علم و عصمتی که خدا بهش داده، جامعه بشری رو به سمت سعادت #دنیا و آخرت رهبری کنه ... ‌
‌.
👈 دعوت یمانی تنها دعوتیه که همه اشکال حکومت، اعم از پادشاهی و دموکراسی رو نفی می‌کنه و فقط حکومت امامِ نصب شده از جانب خدا رو قبول داره.
.
➕ با اینکه معجزه از نشانه‌های اصلی شناخت نیست، اما کرامات و معجزات زیادی هم از سید (ع) دیده شده، تا جایی که معاندین ایشون را متّهم به سحر و جادو کردن!
‌.
توضیحات بیشتر درباره ادله دعوت رو توی پست‌های بعدی می‌تونید مطالعه کنید ...
.
.
.
.
.
📣 #یمانی موعود سید #احمد_الحسن ظهور کرد
📣 #احمدالحسن_فرستاده_امام_مهدی
‌📣 #یمانی_ظهور_کرد
.
.
‌پیج موسسه وارثین ملکوت:
 @varesin13
‌.
.
.
.
.
.
.
.
#انتظار #دل #ورزش #هدف #جوان #ایرانی #دانشجو #دانشگاه #هنرمند #مصاف #رهبری #ناب #کلیپ #خواننده #مشهد #تهران

‌♨️ بر اساس حکم عقل و ارشاد قرآن و روایات، همه حجت‌های #خدا با سه نشانه و دلیل اصلی شناخته می‌شن و سید #احمدالحسن (ع) هم با همین سه نشانه ثابت کردن که یمانی موعود (ع) و وصی و فرستاده #امام_زمان (ع) هستن:
.
۱. معرفی‌نامه الهی (نص):
حجت الهی باید معرفی‌نامه‌ای از طرف خدا یا حجت‌های سابق الهی ارائه کنه تا معلوم بشه که واقعا برگزیده خداست. روایات زیادی هم داریم که تاکید کردن صاحب الامر (ع) با وصیت پیامبر (ص) شناخته می‌شه.
.
👈 سید احمد الحسن (ع) اولین و تنها کسی هستن که برای اثبات حقانیتشون به وصیت پیامبر (ص) استناد کردن. این وصیت به تصریح پیامبر (ص) نگهدارنده از گمراهیه و با اینکه توی معتبرترین کتب شیعه از جمله غیبت شیخ طوسی (ص ۳۰۰) وجود داشته، به خواست خدا از #چشم مدعی‌های دروغین محفوظ بوده.
‌.
خود خدا و اولیائش هم به حق این صاحب وصیت شهادت میدن. هزاران نفر اهل بیت (ع) رو توی رؤیای_صادقه و یا مکاشفه دیدن که ایشون رو تایید می‌کنن.
.
۲. علم الهی:
حجت خدا لازمه به دین حقیقی خدا و راه‌های ملکوت علم کافی داشته باشه تا بتونه مردم رو از تاریکی‌های دنیا به سمت خدا #رهبری کنه؛ پس علمی داره که بقیه ندارن.
.
👈 سید یمانی (ع) توی کتاب‌های متعددشون، گره‌های فهم کتب آسمانی و روایات رو به #زیبایی باز کردن و حتی با استفاده از علوم #روز ، نشون دادن که هیچ تعارضی بین #علم و دین نیست. ایشون همچنین بارها بزرگان حوزه را به #مناظره و حتی مباهله دعوت کردن، اما جز تکفیر جوابی نشنیدن! ‌
‌.
۳. دعوت به حاکمیت خدا:
عالم متعلق به خداست و حاکمیت خدا فقط وقتی روی زمین محقق میشه که خلیفه خدا در راس امور باشه و با علم و عصمتی که خدا بهش داده، جامعه بشری رو به سمت سعادت #دنیا و آخرت رهبری کنه ... ‌
‌.
👈 دعوت یمانی تنها دعوتیه که همه اشکال حکومت، اعم از پادشاهی و دموکراسی رو نفی می‌کنه و فقط حکومت امامِ نصب شده از جانب خدا رو قبول داره.
.
➕ با اینکه معجزه از نشانه‌های اصلی شناخت نیست، اما کرامات و معجزات زیادی هم از سید (ع) دیده شده، تا جایی که معاندین ایشون را متّهم به سحر و جادو کردن!
‌.
توضیحات بیشتر درباره ادله دعوت رو توی پست‌های بعدی می‌تونید مطالعه کنید ...
.
.
.
.
.
📣 #یمانی موعود سید #احمد_الحسن ظهور کرد
📣 #احمدالحسن_فرستاده_امام_مهدی
‌📣 #یمانی_ظهور_کرد
.
.
‌پیج موسسه وارثین ملکوت:
@varesin13
‌.
.
.
.
.
.
.
.
#انتظار #دل #ورزش #هدف #جوان #ایرانی #دانشجو #دانشگاه #هنرمند #مصاف #رهبری #ناب #کلیپ #خواننده #مشهد #تهران

3 1 1 hour ago
•
🚩 ابراهيم صدايم را داري !

صدای مرا میشنوی ؟
اگر صدای مرا میشنوی ، کمک !
من و بچه ها گیر افتادیم در تله ی #دشمن!
تلفن همراه من کار نمیکند
بدرد نمیخورد هرچه گشتم برنامه #بیسیم نداشت تا با تو تماس بگیرم ...
گفتم میخواهم با بیسیم شما #تماس بگیرم...
گفتند اندرویدهای شما را چه به بیسیم #شهدا !
اما من همچنان دارم تلاش میکنم تا با گوشی اندروید صدایم را به تو برسانم ... اگر میشنوی ما گیر افتادیم
بگو چطور آن روز وقتی به گوشَت رساندند که دخترهای محل از فرم #هیکل تو خوششان آمده ، از فردایش با لباس های گشاد تمرین کشتی میرفتی ؟
تا چشم و دل دختری را آب نکنی !
اینجا #کُشتی میگیریم تا دیده شویم ..
لاک💅 میزنیم تا #لایک 👍بخوریم
تو حتما راهش را بلدی که به این پیچ ها خندیدی
و دنیارا پیچاندی!
و ما در پیچ #دنیا سرگیجه گرفتیم ! 🚩ابراهيم ابراهيم!

اگر صدایم را میشنوی،
دوباره اذانی بگو تا ما هم مثل بعثی ها که صدایت را شنیدند و راه را پیدا کردند  راه را پیداکنیم ..
راه را گم کرده ایم

اگر از #جبهه برگشتی
کمی از آن #غیـرت های نـاب #بسیجی ها را برایمان سوغات بیاور؛
تا ماهم مثل شما حرف اماممان را زمین نگذاریم... 🔹تمام

شادی روحشان #صلوات💐
#قهرمان_من 
#شهید_ابراهیم_هادی
#سلام_بر_ابراهیم
#هادی_دلها
#علمدار_کمیل
#ابراهیم_هادی
#شهید_جاویدالاثر 
#برادر_جاویدلاثرم
#عشق_اسمانی
#شهید
#شهدا
#شهادت
#مذهبی


🚩 ابراهيم صدايم را داري !

صدای مرا میشنوی ؟
اگر صدای مرا میشنوی ، کمک !
من و بچه ها گیر افتادیم در تله ی #دشمن !
تلفن همراه من کار نمیکند
بدرد نمیخورد هرچه گشتم برنامه #بیسیم نداشت تا با تو تماس بگیرم ...
گفتم میخواهم با بیسیم شما #تماس بگیرم...
گفتند اندرویدهای شما را چه به بیسیم #شهدا !
اما من همچنان دارم تلاش میکنم تا با گوشی اندروید صدایم را به تو برسانم ... اگر میشنوی ما گیر افتادیم
بگو چطور آن روز وقتی به گوشَت رساندند که دخترهای محل از فرم #هیکل تو خوششان آمده ، از فردایش با لباس های گشاد تمرین کشتی میرفتی ؟
تا چشم و دل دختری را آب نکنی !
اینجا ُشتی میگیریم تا دیده شویم ..
لاک💅 میزنیم تا #لایک 👍بخوریم
تو حتما راهش را بلدی که به این پیچ ها خندیدی
و دنیارا پیچاندی!
و ما در پیچ #دنیا سرگیجه گرفتیم ! 🚩ابراهيم ابراهيم!

اگر صدایم را میشنوی،
دوباره اذانی بگو تا ما هم مثل بعثی ها که صدایت را شنیدند و راه را پیدا کردند راه را پیداکنیم ..
راه را گم کرده ایم

اگر از #جبهه برگشتی
کمی از آن #غیـرت های نـاب #بسیجی ها را برایمان سوغات بیاور؛
تا ماهم مثل شما حرف اماممان را زمین نگذاریم... 🔹تمام

شادی روحشان #صلوات 💐
#قهرمان_من
#شهید_ابراهیم_هادی
#سلام_بر_ابراهیم
#هادی_دلها
#علمدار_کمیل
#ابراهیم_هادی
#شهید_جاویدالاثر
#برادر_جاویدلاثرم
#عشق_اسمانی
#شهید
#شهدا
#شهادت
#مذهبی

16 0 1 hour ago
تابستون😎😎😎😎😎😎
چه صفایی کنیم ما😎😎😎😎😈😎😇
تا اخر ببینید
نظراتو بگید 😊😊 اولین ویدئو که ساختم❤❤❤
اخیش راحت شدیم از دست مدرسه😂😂
#رفیق #مدرسه #عشق #کارنامه #دوست #ویدئو_کلیپ #عاشقانه
#اهنگ #اهنگ_غمگین #دنیا #دوست_دارم #رل #دوست_داشتنی
#تابستون 
#راحت
#highschool 
#high_school
#summer

تابستون😎😎😎😎😎😎
چه صفایی کنیم ما😎😎😎😎😈😎😇
تا اخر ببینید
نظراتو بگید 😊😊 اولین ویدئو که ساختم❤❤❤
اخیش راحت شدیم از دست مدرسه😂😂
#رفیق #مدرسه #عشق #کارنامه #دوست #ویدئو_کلیپ #عاشقانه
#اهنگ #اهنگ_غمگین #دنیا #دوست_دارم #رل #دوست_داشتنی
#تابستون
#راحت
#highschool
#high_school
#summer

2 0 1 hour ago
دنیا نه جای موندنن#دنیا #مرگ #جوانی #شادي #بندریها #بشاگرد_خویش_انداز #

دنیا نه جای موندنن #دنیا #مرگ #جوانی #شادي #بندریها #بشاگرد_خویش_انداز #

32 1 1 hour ago
👆👆👆👆👆
😍کرم ترمیم جوش و آکنه😍 🌱کرم لایه بردار قوی و ضد باکتری 🍃کرم سه منظوره بسیار موثر برای پوستهای چرب. لایه بردار قوی، ضد باکتری ،ترمیم جای جوش و آکنه(اسکار) .
🍃پاکیزه ماندن منافذ و از بین رفتن  جوشهای سرسیاه و کاهش التهابات میگردد.
🍃همچنین عملکرد ضد باکتری خود را برای 48 ساعت حفظ مینماید. ✅ترکیبات: 🍂سالیسیلیک اسید
🍂 گلایکولیک اسید
🍂  مندلیک اسید
🍂 سولفور : ضد باکتری
🍂  کربن فعال
🍂 کائولین
🍂 الانتویین ✨طریقه مصرف:
 شب هابر روی پوست تمیز صورت، گردن و دکلته ماساژ دهید تا کاملا جذب شود .

حجم محصول : 50ml
#پرفکتا#ویبو#چائولیدی#آرایشی#آرایشی_لاکچری#گردشگری#دنیا#بانوان #دردودل #آرایشی_بهداشتی_گیاهی#perfecta#wibo#ciao_lady

👆👆👆👆👆
😍کرم ترمیم جوش و آکنه😍 🌱کرم لایه بردار قوی و ضد باکتری 🍃کرم سه منظوره بسیار موثر برای پوستهای چرب. لایه بردار قوی، ضد باکتری ،ترمیم جای جوش و آکنه(اسکار) .
🍃پاکیزه ماندن منافذ و از بین رفتن  جوشهای سرسیاه و کاهش التهابات میگردد.
🍃همچنین عملکرد ضد باکتری خود را برای 48 ساعت حفظ مینماید. ✅ترکیبات: 🍂سالیسیلیک اسید
🍂 گلایکولیک اسید
🍂  مندلیک اسید
🍂 سولفور : ضد باکتری
🍂  کربن فعال
🍂 کائولین
🍂 الانتویین ✨طریقه مصرف:
شب هابر روی پوست تمیز صورت، گردن و دکلته ماساژ دهید تا کاملا جذب شود .

حجم محصول : 50ml
#پرفکتا #ویبو #چائولیدی #آرایشی #آرایشی_لاکچری #گردشگری #دنیا #بانوان #دردودل #آرایشی_بهداشتی_گیاهی #perfecta #wibo #ciao_lady

2 2 1 hour ago
#فیلم سینمایی مفت آباد  منتشر شد

کارگردان: پژمان تیمورتاش | ژانر: #اجتماعی، #کمدی | سال تولید: 1394 | تاریخ انتشار: 1398
نوع: سینمایی | مخاطب: خانواده 
تهیه کننده: حنیف سروری
خلاصه داستان:
پنج جوان مجبور به زندگی در یک خانه مجردی هستند. یکی از آن‌ها معتاد است و در حال ترک اعتیاد. یکی لال است. یکی باید برای امتحانات دانشگاه درس بخواند که دوباره مشروط نشود. یکی خانه‌ پدری را در زد و بند با پیمانکار از دست داده حالا با پای شکسته خانه نشین شده و دیگری یعنی رسول که در واقع صاحب اصلی خانه‌است یک بی‌خیال تمام عیار است که برای کار به تهران مهاجرت کرده‌. خبر آمدن ناگهانی همسر رسول به تهران اما وضعیت خانه را از حالت عادی خارج می‌کند…
بازیگران:
سجاد افشاریان، #برزو ارجمند، #آمین اسفندیار، #فائزه علوی، #دنیا مدنی، محمدرضا جمشیدپی، احسان بیانفر، علی میری، ندا میری، امیرحسین مجیدی و…

#فیلم سینمایی مفت آباد منتشر شد

کارگردان: پژمان تیمورتاش | ژانر: #اجتماعی ، #کمدی | سال تولید: 1394 | تاریخ انتشار: 1398
نوع: سینمایی | مخاطب: خانواده
تهیه کننده: حنیف سروری
خلاصه داستان:
پنج جوان مجبور به زندگی در یک خانه مجردی هستند. یکی از آن‌ها معتاد است و در حال ترک اعتیاد. یکی لال است. یکی باید برای امتحانات دانشگاه درس بخواند که دوباره مشروط نشود. یکی خانه‌ پدری را در زد و بند با پیمانکار از دست داده حالا با پای شکسته خانه نشین شده و دیگری یعنی رسول که در واقع صاحب اصلی خانه‌است یک بی‌خیال تمام عیار است که برای کار به تهران مهاجرت کرده‌. خبر آمدن ناگهانی همسر رسول به تهران اما وضعیت خانه را از حالت عادی خارج می‌کند…
بازیگران:
سجاد افشاریان، #برزو ارجمند، #آمین اسفندیار، #فائزه علوی، #دنیا مدنی، محمدرضا جمشیدپی، احسان بیانفر، علی میری، ندا میری، امیرحسین مجیدی و…

1 0 1 hour ago

Top #دنیا posts

طبیعت ارزشمندترین هدیه خداوند و قطعه ای از بهشت بر روی زمین است...
Nature is part of heaven on earth

use # photo7pix for future your shots
✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️
Photo Credit : @chaitdeshphotography
selected by : @Photo7pix Team ✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️ #canon #nikon #aks #earth #nature #iranian #landscape #photo
 #عکاسان #عکاسان_ایرانی #ایران #منظره
#ایرانیان #طبیعت_ایران #زیبایی #موبایلگرافی #شمال #دنیا #ایرانگردی #کنون
#عکاسی_با_موبایل #مناظر #ایران_زیبا #طبیعت #عکس
#نيكون #عکاسی #منظره #زمین #طبیعت_گردی

طبیعت ارزشمندترین هدیه خداوند و قطعه ای از بهشت بر روی زمین است...
Nature is part of heaven on earth

use # photo7pix for future your shots
✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️
Photo Credit : @chaitdeshphotography
selected by : @Photo7pix Team ✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️ #canon #nikon #aks #earth #nature #iranian #landscape #photo
#عکاسان #عکاسان_ایرانی #ایران #منظره
#ایرانیان #طبیعت_ایران #زیبایی #موبایلگرافی #شمال #دنیا #ایرانگردی #کنون
#عکاسی_با_موبایل #مناظر #ایران_زیبا #طبیعت #عکس
#نيكون #عکاسی #منظره #زمین #طبیعت_گردی

1,145 10 11 hours ago
چقدر کیف میده امتحان داشته باشی 
وبجای اینکه به امتحانت فکر کنی با دوست
مهربونت خلوت کنی وخوش بگذرونی 😉

پ.ن:
از من به شما نصیحت این دنیارو جدی نگیرید
 وگرنه دنیا طوری دیگه باهاتون برخورد میکنه💙

#مجری#گوینده#گویندگی
#رسانه#رادیو#دوست
#امتحان#قلب#حقوق
#رفیق#صداوسیما#خدا
#هنر#هنرمند#عشق
#دنیا#درس#انرژی
#رادیو_معارف

#اکرم_اویسی
#زهرا_خردمند 😘
@zahra_kheradmandnik

چقدر کیف میده امتحان داشته باشی
وبجای اینکه به امتحانت فکر کنی با دوست
مهربونت خلوت کنی وخوش بگذرونی 😉

پ.ن:
از من به شما نصیحت این دنیارو جدی نگیرید
وگرنه دنیا طوری دیگه باهاتون برخورد میکنه💙

#مجری #گوینده #گویندگی
#رسانه #رادیو #دوست
#امتحان #قلب #حقوق
#رفیق #صداوسیما #خدا
#هنر #هنرمند #عشق
#دنیا #درس #انرژی
#رادیو_معارف

#اکرم_اویسی
#زهرا_خردمند 😘
@zahra_kheradmandnik

1,557 14 10 hours ago
زندگیـ سختـ استـ اما منـ از آنـ سختـ ترمـ …
.
.
.
.
#زندگی#سخت#معرفت#رفیق#من#دنیا#ماکو#شوط

زندگیـ سختـ استـ اما منـ از آنـ سختـ ترمـ …
.
.
.
.
#زندگی #سخت #معرفت #رفیق #من #دنیا #ماکو #شوط

242 13 11 hours ago
ما از اونجور آدماشیم که با سگُ ، گربهُ ،  کلاغُ گلُ در و دیوار هم حرف می زنیم ! 🤣
یادمه یه بنفشه آفریقایی داشتم هر روز صبح که از خواب بیدار میشدم نازش می کردم و باهاش حرف می زدم ! 🌷
بیاین مهربون باشیم
با خودمون
با همسایه هامون
با غریبه ها
با دشمنامون 
شاید تونستیم دنیار عوض کنیم! 😊
#مهربانی #گل #سگ #گربه #دکترشادی #شادی #جملات_مثبت #مهربان_باشیم #دنیا #flower #pet #cat #dog #beautifulworld #kindness

ما از اونجور آدماشیم که با سگُ ، گربهُ ، کلاغُ گلُ در و دیوار هم حرف می زنیم ! 🤣
یادمه یه بنفشه آفریقایی داشتم هر روز صبح که از خواب بیدار میشدم نازش می کردم و باهاش حرف می زدم ! 🌷
بیاین مهربون باشیم
با خودمون
با همسایه هامون
با غریبه ها
با دشمنامون
شاید تونستیم دنیار عوض کنیم! 😊
#مهربانی #گل #سگ #گربه #دکترشادی #شادی #جملات_مثبت #مهربان_باشیم #دنیا #flower #pet #cat #dog #beautifulworld #kindness

1,144 33 13 hours ago