Mahdie Nezhadhoseini ( @mahand_ui ) Instagram Profile

mahand_ui

Mahdie Nezhadhoseini

  • 10 posts
  • 107 followers
  • 70 following

Mahdie Nezhadhoseini Profile Information

.
. نام : طرح گل رز
. ابزار : ایلاستریتور و فتوشاپ
. طراح : مهدیه نژادحسینی
. تماس : @mahand_ui در تلگرام
. تبلیغ : برای ارتقا پیج صفحه رو گسترش بدید
.....
. Name : Roze
. Tools : Illustrator & Photoshop
. Creator : Mahdie Nezhadhoseini
. Contact : @mahand_ui in telegram
. Ads : Tag us for more promotion

.
. نام : طرح گل رز
. ابزار : ایلاستریتور و فتوشاپ
. طراح : مهدیه نژادحسینی
. تماس : @mahand_ui در تلگرام
. تبلیغ : برای ارتقا پیج صفحه رو گسترش بدید
.....
. Name : Roze
. Tools : Illustrator & Photoshop
. Creator : Mahdie Nezhadhoseini
. Contact : @mahand_ui in telegram
. Ads : Tag us for more promotion

61 7 16 hours ago
.
. نام : لوگوی بی شاپ
. ابزار : ایلاستریتور و فتوشاپ
. طراح : مهدیه نژادحسینی
. تماس : @mahand_ui در تلگرام
. تبلیغ : برای ارتقا پیج صفحه رو گسترش بدید
.....
. Name : Be shop logo
. Tools : Illustrator & Photoshop
. Creator : Mahdie Nezhadhoseini
. Contact : @mahand_ui in telegram
. Ads : Tag us for more promotion

.
. نام : لوگوی بی شاپ
. ابزار : ایلاستریتور و فتوشاپ
. طراح : مهدیه نژادحسینی
. تماس : @mahand_ui در تلگرام
. تبلیغ : برای ارتقا پیج صفحه رو گسترش بدید
.....
. Name : Be shop logo
. Tools : Illustrator & Photoshop
. Creator : Mahdie Nezhadhoseini
. Contact : @mahand_ui in telegram
. Ads : Tag us for more promotion

55 7 22 June, 2019
چیزی را که دارید، دوست داشته باشید
چیزی را که میخواهید، بهش نیاز داشته باشید
چیزی را که دریافت میکنید را ، بپذیرید
هرچقدر می توانید انفاق کنید
و
همیشه به خاطر داشته باشید :
از هر دستی بدهید از همان دست میگیرید. /
🖋 آنتونی رابینز
شب بخیر 🌙🌠

چیزی را که دارید، دوست داشته باشید
چیزی را که میخواهید، بهش نیاز داشته باشید
چیزی را که دریافت میکنید را ، بپذیرید
هرچقدر می توانید انفاق کنید
و
همیشه به خاطر داشته باشید :
از هر دستی بدهید از همان دست میگیرید. /
🖋 آنتونی رابینز
شب بخیر 🌙🌠

57 1 20 June, 2019

Advertisements

. نام : طرح نام مهدیه
. ابزار : ایلاستریتور و فتوشاپ
. طراح : مهدیه نژادحسینی
. تماس : @mahand_ui در تلگرام
. تبلیغ : برای ارتقا پیج صفحه رو گسترش بدید
.....
. Name : Mahdie name design
. Tools : Illustrator & Photoshop
. Creator : Mahdie Nezhadhoseini
. Contact : @mahand_ui in telegram
. Ads : Tag us for more promotion

. نام : طرح نام مهدیه
. ابزار : ایلاستریتور و فتوشاپ
. طراح : مهدیه نژادحسینی
. تماس : @mahand_ui در تلگرام
. تبلیغ : برای ارتقا پیج صفحه رو گسترش بدید
.....
. Name : Mahdie name design
. Tools : Illustrator & Photoshop
. Creator : Mahdie Nezhadhoseini
. Contact : @mahand_ui in telegram
. Ads : Tag us for more promotion

66 9 19 June, 2019
.
. نام : طرح تذهیب
. ابزار : ایلاستریتور
. طراح : مهدیه نژادحسینی
. تماس : @mahand_ui در تلگرام
. تبلیغ : برای ارتقا پیج صفحه رو گسترش بدید
.....
. Name : Illumination design
. Tools : Illustrator
. Creator : Mahdie Nezhadhoseini
. Contact : @mahand_ui in telegram
. Ads : Tag us for more promotion

.
. نام : طرح تذهیب
. ابزار : ایلاستریتور
. طراح : مهدیه نژادحسینی
. تماس : @mahand_ui در تلگرام
. تبلیغ : برای ارتقا پیج صفحه رو گسترش بدید
.....
. Name : Illumination design
. Tools : Illustrator
. Creator : Mahdie Nezhadhoseini
. Contact : @mahand_ui in telegram
. Ads : Tag us for more promotion

55 5 18 June, 2019
افکارتان را پیشاپیش بر موفقیت متمرکز سازید.
اگر اراده کنید و استقامت داشته باشید ،بی شک موفق می شوید.
🖋امرسون

صبح بخیر 🌞🌠

افکارتان را پیشاپیش بر موفقیت متمرکز سازید.
اگر اراده کنید و استقامت داشته باشید ،بی شک موفق می شوید.
🖋امرسون

صبح بخیر 🌞🌠

56 3 17 June, 2019

Advertisements

.
. نام : لوگوی پرنده
. ابزار : ایلاستریتور و فتوشاپ
. طراح : مهدیه نژادحسینی
. تماس : @mahand_ui در تلگرام
. تبلیغ : برای ارتقا پیج صفحه رو گسترش بدید
.....
. Name : Bird
. Tools : Illustrator & Photoshop
. Creator : Mahdie Nezhadhoseini
. Contact : @mahand_ui in telegram
. Ads : Tag us for more promotion

.
. نام : لوگوی پرنده
. ابزار : ایلاستریتور و فتوشاپ
. طراح : مهدیه نژادحسینی
. تماس : @mahand_ui در تلگرام
. تبلیغ : برای ارتقا پیج صفحه رو گسترش بدید
.....
. Name : Bird
. Tools : Illustrator & Photoshop
. Creator : Mahdie Nezhadhoseini
. Contact : @mahand_ui in telegram
. Ads : Tag us for more promotion

55 5 16 June, 2019
.
. نام : لوگوی یونیسف
. ابزار : ایلاستریتور و فتوشاپ
. طراح : مهدیه نژادحسینی
. تماس : @mahand_ui در تلگرام
. تبلیغ : برای ارتقا پیج صفحه رو گسترش بدید
.....
. Name : UNICEF logo
. Tools : Illustrator & Photoshop
. Creator : Mahdie Nezhadhoseini
. Contact : @mahand_ui in telegram
. Ads : Tag us for more promotion

.
. نام : لوگوی یونیسف
. ابزار : ایلاستریتور و فتوشاپ
. طراح : مهدیه نژادحسینی
. تماس : @mahand_ui در تلگرام
. تبلیغ : برای ارتقا پیج صفحه رو گسترش بدید
.....
. Name : UNICEF logo
. Tools : Illustrator & Photoshop
. Creator : Mahdie Nezhadhoseini
. Contact : @mahand_ui in telegram
. Ads : Tag us for more promotion

48 3 15 June, 2019
منِ حقیقی همان است که هستی ، نه آنی که دیگران از تو ساخته اند.
🖋پائولو کوئیلو 
صبح بخیر 🌞🌠

منِ حقیقی همان است که هستی ، نه آنی که دیگران از تو ساخته اند.
🖋پائولو کوئیلو
صبح بخیر 🌞🌠

61 3 14 June, 2019
.
. نام : طرح D
. ابزار : ایلاستریتور و فتوشاپ
. طراح : مهدیه نژادحسینی
. تماس : @mahand_ui در تلگرام
. تبلیغ : برای ارتقا پیج صفحه رو گسترش بدید
.....
. Name : " D " Design
. Tools : Illustrator & Photoshop
. Creator : Mahdie Nezhadhoseini
. Contact : @mahand_ui in telegram
. Ads : Tag us for more promotion

.
. نام : طرح D
. ابزار : ایلاستریتور و فتوشاپ
. طراح : مهدیه نژادحسینی
. تماس : @mahand_ui در تلگرام
. تبلیغ : برای ارتقا پیج صفحه رو گسترش بدید
.....
. Name : " D " Design
. Tools : Illustrator & Photoshop
. Creator : Mahdie Nezhadhoseini
. Contact : @mahand_ui in telegram
. Ads : Tag us for more promotion

52 7 13 June, 2019